Hit enter to search or ESC to close

Η βιοποικιλότητα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της τροφής, βιομάζας, καθαρού νερού κ.α., στοιχεία απαραίτητα για την ανθρώπινη ζωή. Η απώλεια της βιοποικιλότητας οδηγεί στην απώλεια αυτών των υπηρεσιών, καθιστώντας δύσκολη για τις κοινωνίες τη διατήρηση της ανθρώπινης ευημερίας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) υποχρεούνται να προστατεύουν την απειλούμενη χλωρίδα, πανίδα και τους οικοτόπους τους στο πλαίσιο των Οδηγιών για τα Άγρια Πτηνά 2009/147/ΕΚ και τους Οικοτόπους 92/43/ΕΚ και έχουν προχωρήσει στη δημιουργία Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) μέσω του δικτύου των περιοχών Natura 2000. Ωστόσο, η απώλεια της βιοποικιλότητας συνεχίζεται, με το 60% των ειδών και το 77% των τύπων οικοτόπων της Ευρώπης να βρίσκονται υπό δυσμενή κατάσταση διατήρησης. Η παρακολούθηση και η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας αποτελούν χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες και απαιτούν πλήρη κατανόηση των στοιχείων της βιοποικιλότητας (είδη και βιότοποι τους) και των αλλαγών τους μέσα στον χρόνο και στους χώρους όπου υπάρχουν το οποίο επιτυγχάνεται με την συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων από το πεδίο. Τα παραδοσιακά πρωτόκολλα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας είναι συχνά χρονοβόρα και δαπανηρά, και κατά συνέπεια η ανάγκη για την χρήση τεχνολογιών αιχμής για την ταχεία αλλά παράλληλα εύρωστη αξιολόγηση του πλούτου και της αφθονίας των ειδών και των απειλών που αντιμετωπίζουν είναι πολύ υψηλή. Τα παραδοσιακά πρωτόκολλα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας είναι χρονοβόρα και δαπανηρά και η ανάγκη για την χρήση τεχνολογιών αιχμής για την ταχεία αλλά παράλληλα εύρωστη αξιολόγηση του πλούτου και της αφθονίας των ειδών και των απειλών που αντιμετωπίζουν είναι πολύ υψηλή. Νέα εργαλεία και τεχνολογίες για τη συλλογή και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων σε μεγάλες χρονικές και χωρικές κλίμακες, όπως οι επίγειοι οπτικοί και ακουστικοί αισθητήρες, η υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων σε υποδομές βασισμένες στο σύννεφο (cloud) και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) είναι κομβικής σημασίας και μπορούν να συμβάλουν: (α) στη διεξαγωγή αποτελεσματικών προγραμμάτων παρακολούθησης για τα απειλούμενα είδη και τους βιοτόπους τους, παρέχοντας πληροφορία για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τους για τις εξαετείς εθνικές εκθέσεις και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και (β) στην καταγραφή της πίεσης που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων κατά της άγριας ζωής και την αποτελεσματική επιβολή του νόμου, ειδικά σε ΠΠ.

Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης απειλούμενων ειδών θηλαστικών και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ΠΠ της Ελλάδας ως μέσον υποστήριξης αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους τελικούς χρήστες για την προστασία της φύσης.

Οι επιμέρους σκοποί του έργου είναι:

Σκοπός 1: Ανάπτυξη πρωτοκόλλων παρακολούθησης θηλαστικών σε ΠΠ, για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της ικανότητας των διαχειριστών προστατευόμενων περιοχών να συμβάλουν στην προστασία της φύσης.

Σκοπός 2: Βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης της επιβολής της νομοθεσίας για την προστασίας της άγριας ζωής με απευθείας παρακολούθηση της έντασης και της χωροχρονικής κατανομής της δραστηριότητας του κυνηγιού και υλοτομίας σε ΠΠ.

Σκοπός 3: Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για έξυπνα κινητά και ταμπλέτες βασισμένες σε υποδομές στο σύννεφο για την ολοκληρωμένη καταγραφή, παρακολούθηση και γεωχωρική αποτύπωση περιβαλλοντικών δεδομένων και ανθρώπινης δραστηριότητας σε ΠΠ.

Σκοπός 4: Διάχυση των αποτελεσμάτων και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής μεταξύ αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα

Η ΕΕ1 περιλαμβάνει: (α) επισκόπηση βιβλιογραφίας εφαρμογής οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση βιοποικιλότητας και ανθρωπινών δραστηριοτήτων σε ΠΠ, (β) σχεδιασμό έρευνας για τον καθορισμό μεθοδολογίας, (γ) ανάπτυξη οπτικών αισθητήρων παρακολούθησης βιοποικιλότητας και ανθρώπινων δραστηριοτήτων πιλοτικά σε ΠΠ, (δ) ανάλυση δεδομένων, σύνθεση πληροφορίας και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών και (ε) διάχυση αποτελεσμάτων και επίδειξη χρήσης σε ενδιαφερόμενα μέρη. Τα αποτελέσματα της ΕΕ1 περιλαμβάνουν τη συλλογή στοιχείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ3. Θα έχει 5 παραδοτέα κατά αντιστοιχία των 5 υποενοτήτων. Τα παραδοτέα των α-δ είναι εκθέσεις, των β-γ πρότυπα και της ε έκθεση.

Η ΕΕ2 περιλαμβάνει: α) επισκόπηση βιβλιογραφίας εφαρμογής ακουστικών αισθητήρων για την παρακολούθηση βιοποικιλότητας και ανθρωπινών δραστηριοτήτων σε ΠΠ, (β) σχεδιασμό έρευνας για τον καθορισμό μεθοδολογίας, (γ) ανάπτυξη πλέγματος παθητικής ακουστικής παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσία άγριας πανίδας πιλοτικά σε ΠΠ, (δ) ανάπτυξη αλγορίθμων αυτόματης αναγνώρισης ήχων από τα καταγραφέντα ακουστικά δεδομένα, (ε) ανάλυση δεδομένων, σύνθεση πληροφορίας και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών και (στ) διάχυση αποτελεσμάτων και επίδειξη χρήσης σε ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΕΕ2 περιλαμβάνει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ώστε να χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ3. Θα έχει 6 παραδοτέα κατά αντιστοιχία των 6 υποενοτήτων. Τα παραδοτέα των α-ε είναι εκθέσεις, των β-γ-δ πρότυπα και της στ έκθεση.

Η ΕΕ3 περιλαμβάνει: (α) διερεύνηση αναφορικά με τη βελτίωση υφιστάμενων λογισμικών ή/και την ανάπτυξη νέου λογισμικού για την καταγραφή δεδομένων παρακολούθησης θηλαστικών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ΠΠ, (β) δημιουργία βάσεων γεωχωρικών δεδομένων, (γ) ανάπτυξη κεντρικής πλατφόρμας σε ένα ανοιχτό, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων για την παρακολούθηση βιοποικιλότητας και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ΠΠ, (δ) ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικού νέφους, (ε) κατασκευή ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στα αποτελέσματα του έργου και (στ) συγγραφή προδιαγραφών για αξιοποίηση τεχνολογιών και έντυπος οδηγός εφαρμογής προδιαγραφών εφαρμογής των τεχνολογιών παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ΠΠ. Θα έχει 6 παραδοτέα κατά αντιστοιχία των 6 υποενοτήτων.

Η ΕΕ4 περιλαμβάνει: (α) πιλοτική πειραματική ανάπτυξη λογισμικού σε ΠΠ για τη συλλογή δεδομένων πεδίου και άλλων πληροφοριών, (β) αξιολόγηση λογισμικού βάσει της πιλοτικής χρήσης του και (γ) διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης τεχνολογιών αιχμής για την παρακολούθηση σε ΠΠ, με επίδειξη της χρήσης του λογισμικού σε ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, δασαρχεία, κ.α.) και δικτύωση μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις. Θα έχει 3 παραδοτέα κατά αντιστοιχία των 3 υποενοτήτων. Τα παραδοτέα των α-β-γ είναι εκθέσεις.

Η ΕΕ5 περιλαμβάνει τη συγγραφή μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα καλύπτει την αξιολόγηση του έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την προώθηση του τελικού προϊόντος και λοιπών παραδοτέων και τις προοπτικές επιτυχίας εφαρμογής αυτών, καθώς και προτάσεις για συνέργειες για την παρακολούθηση και προστασία της βιοποικιλότητας σε ΠΠ μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία και τις ΜΜΕ. Θα έχει 1 παραδοτέο τη Μελέτη Σκοπιμότητας.